A Singaporean family enjoyed a kimono experience in Hakodate

 

A Singaporean family enjoyed a kimono experience in Hakodate.

It was a very nice family.

Please watch them enjoying the kimono experience on YouTube.