Hokkaido Hakodate Enjoy KimonoThey are from Singapore.
They really enjoy Kimono experience in Hakodate.

They looked so good to wear Kimono.


They looked so fun to take pictures.


Please check You tube.