Thai family enjoyed kimono experience on a trip to Hakodate in HokkaidoThai family enjoyed kimono experience on a trip to Hakodate in Hokkaido.
All of them looked good in kimono.

Please check YouTube